1)_Portsmith_Chicago_Entry_1.jpg
       
     
2)_Portsmith_Chicago_Bar Elevation_2.jpg
       
     
3)_Portsmith_Chicago_Lighting Detail_3.jpg
       
     
4)_Portsmith_Chicago_View from Back of Restaurant_4.jpg
       
     
5)_Portsmith_Chicago_Dining Vignet_5.jpg
       
     
6)_Portsmith_Chicago_Furniture Detail_6.jpg
       
     
7)_Portsmith_Chicago_Banquette Dining Vignette_7.jpg
       
     
8)_Portsmith_Chicago_Sea Rope and Barnacle Vignette_8.jpg
       
     
1)_Portsmith_Chicago_Entry_1.jpg
       
     
2)_Portsmith_Chicago_Bar Elevation_2.jpg
       
     
3)_Portsmith_Chicago_Lighting Detail_3.jpg
       
     
4)_Portsmith_Chicago_View from Back of Restaurant_4.jpg
       
     
5)_Portsmith_Chicago_Dining Vignet_5.jpg
       
     
6)_Portsmith_Chicago_Furniture Detail_6.jpg
       
     
7)_Portsmith_Chicago_Banquette Dining Vignette_7.jpg
       
     
8)_Portsmith_Chicago_Sea Rope and Barnacle Vignette_8.jpg